Su divinu astore
di Salvatore Poddighe

In difesa de Sa Mundana Cummèdia pro sa crìtica fatta dae Antoni Dente de Ottana


Cantu I

Degheott'annos fia in penitenzia,
die e notte fattende orassione
pro mi cunzeder s’alta provvidenza

donu poèticu a perfezzione,
cun arte pro cumponner a intentu
in sarda poesia una cantone.

Una die de frittu e forte bentu,
ando s'annu passadu a s'alta vetta
de Monte Nou, e in cussu momentu

isclamo: "O re de s'altu pianeta,
mùstradi oe de me in favore:
cunzédimi sos donos de Poeta".

Ecco chi mi cumparit un’astore
appena fatta sa pregadoria
nende: "So su celeste Ambasciadore,

mandadu da-e s’alta Gerarchia,
pro ti narrer chi Deus t'hat cunzessu
sos donos de sa sarda poesia.

A puntu pro difender s’interessu
de sa fide cattòlica romana
e convertire su mundu revessu.

Lodende sa Cummèdia Mundana,
versos ti mandat unu zertu Dente
chi s’argumentu ‘e cantare li dana.

Tenes a manu totu s’occurrente,
argumentos e donos de cantare
pro dare a lughe un'opera eccellente.

Àteru no ti potto ispiegare
pro como, ca torrare devo a chie
mi mandesit s'annunziu a ti dare.

Ma si cosa t'occurret carchi die,
torr’a inoghe, non ti les fastizu
e inoghe incontrare des a mie

sempre prontu a ti dare unu consizu”.