Su die chimbe a sero de su mese
de Giuseppe Pani


Su die chimbe a sero de su mese
de frearzu est costadu custu errore.
Bae in bon'hora Giorgi, e ue sese?
Sfogadu l'hat cun Pedru su furore
custu fiat s'amore ad su padronu?
Cust'est su donu chi l'has preparadu?
Pro l'haer isparadu cun ingannu
it'infamia chi t'has aquistadu!

In su covile Pedru reposende
intro de sa pinnetta fit posadu,
ecco chi su teraccu fit benzende
nende chi unu silvone hat insiadu;
dimandadu l'haiat s'archibusu
pro fagher usu un'hora de sa cassa,
custa fiat sa trassa e i sa trama
su chi sa mama l'haiat consizadu.

Bessit su cassadore a fagher cassa
però sa cassa fit inie et totu,
torrat in segus si rescat in prassa
de su covile senza fagher motu,
a piotu a piotu sind'accosta'
ad sa porta 'e sa corte pro isparare,
senza pensare ne puntu ne hora
senza dimora cumplit s'attentadu.

A s'isparu Pedreddu sind'ischida'
cun mortale ferida in su costadu,
creiat ipse non tenner pius vida
d'abbrazzare s'isposa, isposu amadu.
Tuccadu s'est luego agonizante
pro ispirare in brazzos de s'isposa;
«Pesadinde amorosa, et mama tua,
et giama a sorre tua et frade amadu».

«Ite has, bene meu, isposu amante
et prite ses bennidu a s'impensada?
Prite mi faghes sa boghe tremante?
De badas no est custa sa torrada».
«Pesadinde istimada si s'amante
agonizante cheres abbrazzare,
pesa pro caridade dai su lettu
ca so fertu et morinde disdiciadu».

«Ahi! trista de me, e ite intendo!
Cal'est sa sorte chi mi donat vida
de cust’amante chi bido morzende,
cal'est su cane chi m'hat proibida?»,
«So perdende sa vida, cara amante,
in cust'istante cherzo cunfessare
pro ti dare s'onore de maridu
ch'has hapidu pro me, isposu amadu».

«Narami ite has hapidu, anima mia,
chie t'hat isparadu et postu in terra?
Ti hant isparadu in covile o in via?
Cun chie l'has hapida custa gherra?».
«Modera su piantu, bene meu,
non tenzas tant'anneu intro su coro.
Traitore che moro est su suggettu,
su chi m'hat fertu et chi m'hat isparadu».

Cumparit predi Peppe in cuss'istante
de frades et parentes avvisadu,
agatat cussu fine diamante
cun s'amante chi l'hat a su costadu,
e ite l'hat costadu istat narende,
«Ite pretendes dai s'Ecclesìa?».
«Ecco s'isposa mia ch'hap'hapidu
et pro maridu mi cherzo isposadu».

«Non bastat solu s'amante isposare
et lassare s'amore satisfattu,
primu de tottu ti des cunfessare
de totu sos peccados chi has fattu,
cun trattu de amore singulare
rinunziare des a sa vinditta,
sa maleditta idea lassa istare,
de perdonare mai s'attentadu».

«S'amore ch'hapo a Deus et Maria
e i sos patimentos de Gesusu
faghent chi suffra custa traversia
amare s'inimigu pius et piusu:
dai susu li benzat su perdonu,
pro donu tenzat salvada s’anima,
su traimentu cherzo perdonare
pro sa muzere ch'hapo a su costadu».

«Prite bene dispostu has cunfessadu
et perdonadu tenes s'inimigu,
che un'amigu tenelu istimadu
et disizadu in nessunu gastigu;
amigu, fida in Deus et Maria,
sa paraula mia attentamente
tene presente et cunserval'in coro
pro chi t'assolvo de ogni peccadu».

In cuss'istante su predi los giura'
et maridu et muzere sunt restados,
lis narat chi chircherent pronta cura
sos medicos esserent avvisados,
mandadu siat luego a Dorgale
pro chircare ad su male meighina:
«Cust'est faina, si la cheret faghe',
Giuanne Lai est meigu approvadu.

Cunfida, frade, in Deus et Maria
e in sos santos ch'esistint in Chelu,
pro chi recurtu ses a s'Ecclesìa
de cristianu mustras veru zelu,
senza rezelu Deus soberanu
permitter det chi sanu tue ancora
dae cust'hora vivas bene unidu
de muzere maridu sempre amadu».