Su coro 'e sa Mamma
di Nicolino Pianu

In astru malu est naschidu Pineddu
naraian in totta sa leada
cando fit lende dorta sa filada
dae sende minore balenteddu.

S’est fattu mannu, dannarzu e mezzanu
incriminàdu pro malas fainas
tra furas in ricattos e rapinas
s’est imbruttadu de sambene umanu.

No fit destinu su chi l’at ispintu
isse l’at seberada cussa sorte
bandidu malu cundennadu a morte
chin s’archibusu e su punnale in chintu.

Una die in su monte in mesu costa
naran c’at su dimoniu incontradu
cando che frade si l’at abbrazzadu
a Pineddu l’at fattu una proposta.

L’at nadu “Bae! No tenzas paura
s’importante est chi fattas tottu a cua
si mi nd’attis su coro ‘e mamma tua
deo ti sarvo de morte segura”.

E tuccheit in presse a contu fattu
pro faghere cussa manna balentia
nd’ogat su coro a sa mamma nadia
pro no bennere de mancu a su cuntrattu.

Ma chin su coro a brazzada torrende
currende in d’una perda at trambuccadu
est ruttu e cuddu coro imprueradu
pro sa rutta ‘e su fizzu fit pranghende

e l’at nadu: “Itte pedra mala in bia
fia timende abberu oddeu, oddeu
ello male t’as fattu fizzu meu
forzis as trambuccadu curpa mia?”

Pineddu sighit perdende corazzu
addoliadu dae cussa rutta
est mortu ‘e disisperu in d’una grutta
chin su dimoniu allegru a costazzu

e su coro innossente in cussa trama
in pettus de su fizzu s’est corcadu
chie lu pranghet unu malandadu
chie, si no su coro de una mamma?

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!