Su Comitadu 'e Sant'Antoni
di Giuseppe Concas

Antoni sempre a tie apo invocadu
ca nos Beneighes dae in'artu
in su seculu terzu e in su cuartu
in su desertu cun fide has pregadu.

De su Vangelu s'iscrittu Cristianu
fina a bezzesa osservadu lu has tottu
donadu a sa richesa c'has connotu
a poberitos pro lis dare una manu.

S'eredidade de sos avos mannos
cando a s'eternu leadu han sa vua
lassas cun zente onesta a sorre tua
e tue dande sempre senza ingannos.

Sos Silanesos pregamus a Tie
in'oras de triballu e de riposu
su Santu nostru pius meraculosu
chi nos da' coraggiu e morale onzi die.

Su duamiza e deghe oc'annu puru
su deghesette 'e zennarzu in'abundanzia
de faghere bella, festa e s’isperanzia
pregande a Tie és pius che seguru.

E chissà canta zente 'eni dae fora
a divertire e intendere sa Santa Missa
chi han fattu pro Antoni sa promissa
ei sos bonos amigos biere ancora.

Bolotana, 27-10-2009