Su chi bos narat Gesus...

de Benito Saba (2007)


A Cana cun Maria andadu est Gesus
e discípulos suos, cumbidadu
de parente carìssimu a s'affidu.
Festa manna bi fit e zente meda;
passende fit su pranzu in allegria,
cand'a Gesus Maria a boghe lena,
apporada, su coro solovadu:
" No an pius binu, totu l'an finidu!
Iscuros sos isposos, ite 'irgonza! ".
E dispiághidu Gesus l'at respostu:
" E nois ite fagher bi podímus,
Fémina orïolada e coidadosa?
No est bénnida galu s'ora mia! ".
Pro nudda iscorazida s'est Maria,
a sos teraccos at incumandadu:
" Su chi bos narat Gesus lu faghide! ".
De pedra iníe fin ses giorras mannas,
d'unu cossu donzuna fit capatza.
S'amore de sa Mama binchet Gesus,
chi a sos teraccos narat: " Pïenade
de abba fin'a s'oru custas giorras
e a su mastru 'e mesa nde giughide! ".
Cand'assazada l'at su mastru 'e mesa
s'abba chi in binu già si fit mudada,
da' ue fin umpende non l'ischiat,
(ma sos teraccos, issos, già l'ischian,
chi da' sas giorras binu fin boghende),
s'est chenscïadu meda cun s'isposu:
" Servidu a primu est semper binu 'onu,
s'iscaìtzu a segundu: mesu cottos
sos istranzos non prétzïan su gustu!
Tue imbetze su 'onu as arribbadu
fintz'a como chi semus allegrutzos! ".

Custu est su primu sinnu de sa glória
de Gesus Fizu 'e Deus Redentore,
da' Isse fattu in Cana 'e Galilea;
sos discípulos suos cunfortados
an crétidu cun fide forte e ardore.

Amore onnipotente ses, Maria,
Mama chi totu podes su chi pedis!

 

(cfr. Evangéliu 'e Santu Giuanne, cap. 2, vv. 1-11)