Unu bentu infuriadu
di Padre Luca Cubeddu

Unu bentu infuriadu
s'hat pesadu
et m'hat postu in Arborea
ma, ite miro! ecco de amigu
caru e antigu
unu fogliu! Cara idea:
sende in mesa allegra e onesta
pro sa festa
de su martire Vizzente
ecco allegra poesia
chi non creia
mi nd'imbiat de repente.
Cudda lira chi Anacreonte
in su monte
d'Elicona resonaiat
hat armadu a filos d'oro
ca in su coro
de me immagine teniat.
Cand'a primu m'hat miradu
ammentadu
s'est de cudd'antiga vena,
cando Tirsu estidu a luttu
de corruttu
pro Malingri fit in pena.
Cudd'ispiritu brillante
a s'istante
chi m'hat bidu in s'ecclesia:
«Est su propriu» luego nesit
«chi pianghesit
in sa misera elegia».
Però in s'ode chi cantada
s'ingannada:
chi so eo tale no,
mi connosco, amigu meu,
che Orfeu
su chi fia pius non so.
Non de Orfeu s'armonia
est sa mia,
senza eguale est sa chiterra
chi moviat a dolore
dogni arbore
de sa Tracia in s'alta serra.
Est affettu chi l'ingannat
et s'affannat
si in logu altu et azzessivu
mi che cheret collocare
et igualare
a Catullu in estru vivu.
Si cun gregos soberanos
o romanos
mi cumparat eo suspiro,
ad su teneru Catullu
et Tibullu
dai allargu milos miro.
A Catullu ido pianghende
o cantende
su de Lesbia russignolu
ma s'amabile sou piantu
o siat cantu
no hat cumpagnu, restat solu.
A su monte altu Eliconiu
a Carboniu,
in su regnu sardonianu
hat promissu Apollo alzare
pro cantare
in istilu catullianu.
De Apollo estru divinu!
oh destinu!
chi m'hat gitu contr’a bentu
in iscoglios attapadu,
azzottadu
dae s'instabile elementu.
Non mi poto in altu mare
ingolfare
senza velas remu et intinna,
che puzone so reduidu
ch'hat perdidu
dae sas alas ogni pinna.
Turturella chi lezera
in s'area
già cominzat a bolare
s'idet tot'intera un'ala,
sorte mala!
de unu colpu a terra andare.
Ricca vena abbandonada
si no hada
un'arrimu, in terra ruta
est che bide in campu amenu
in su fenu
sepultada et posta sutta.
Mina de oro non chircada
sepultada
restat sempr'in sas muntagnas
si una manu non s'offerit
et l'abberit
de su monte sas intragnas.
Aggradesso sa preziosa
luminosa
chi de me servat memoria
ad s'edade sa pius tarda
pinna sarda
la registrat in s'historia.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!