Su bellu tempus de sa pizzinnia
de Don Tonio Sau

De sa pitzinni’in tottu sos ammentos
mi b’agatto iscanu deo puru
cussos si, fini tempos de cuntentos
chena problemas, creo, de seguru.

Fini tempos chi sos cumandamentos
fin’iscrittos in coro no in muru;
cussu coro oe si est fattu duru
e vivimus cun ois e cun lamentos.

Ma cussu tempus, deo so cuntentu,
de l’haer connottu che unu tesoro.
Si mi narana, pro unu portentu,

de lu jambare a postu de s’oro,
no mi lu sigo no, cussu inventu.
Ca cussu tempus l’app’in su coro,

l’istringo, l’abbrazzo, che mama mia,
su bellu tempus de sa pizzinnia.

Ittiri, 31-12-1999