Su Babbu Nostru
di Bainzu Cossiga

Babbu nostru de paghe et non de gherra,
Q'istas in su piùs altu firmamentu,
Quantos amore veru in coro inserrant,
Laudent su nomen tou ogni momentu.

Da nos su Regnu tou, et lu disserra
Pro lu gosare in eternu cuntentu.
Facta siat in Chelu et in sa terra,
Sa voluntade tua in ogni eventu.

Signore, generosu hoe nos dona
Su pane de ogni die substantiale;
Comente perdonamus, nos perdona.

Et non nos laxes ruer; da ogni male
Liberanos, Signore; et pro corona
Nerzet Amen Jesus ogni mortale.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!