Su 13 de Sant’Andria 2015
de Anna Maria Sechi
Sa die treighi de Sant’Andria,
Che bestias feroces ant colpidu
Sa zente ‘ona chi fit in alligria!
Chentutrinta issos d’ant bocchidu,
Treghentos e prus sunt in tribulia,
In sambene ant s’inferru fuidu !
Parigi, at piantu de lutu ‘estida
E cun issa tota s’Europa unida!

Sos poetes su sonnu ant pèrdidu,
Ca sa rima non podent agatare,
Pro iscrìere totu su chi s’est bidu
Est dolu mannu solu lu pensare !
S’istratziu in cussa note subbidu
Maneras non b’at de lu nàrare !
Cuss’odiu naschidu in s’Oriente
A morte feridu at s’Occidente!

De àere tant’astiu e violèntzia
Non podet èssere frutu cristianu,
Bocchire solu pro prepotèntzia
No est unu sentidu de bonu ranu,
Ne bravura e ne inteligèntzia
Isterminare zente pro marranu!
Cust’atu no est pro amore de Deus,
Ca bocchire, non b’at cosa peus!