SU CRASTU NIEDDU

M'ammento da sende minoreddu
sas paristorias chi narait babbài
e no appo ilmentrigadu mai
sa c'hiat nadu de su crastu nieddu

Custa est s'istoria lastimosa
ch'est capitada in tempus lontanu
de un usanzia de s'essere umanu
e de una famiglia bisonzosa

in cussu tempus sa die 'e sa festa
chie in domo bi teniad anzianu
che lu leaid a morrer a lontanu
foras de idda in s'or'e sa foresta

si usaid assora a che lu leare
accoddu a fora 'e su paisu
po risparmiare unu punzu 'e pisu
cun d'una ucca in mancu a mandigare

tiu Pedru bezzu a sessant'annos
canu, e dae su zappu consumadu
aiad otto fizzos allevadu
in d'una fida 'e penas e de affannos

los hat tottugantos sistemados
posca iscuru a lettu s'est arresu
assora diventad'est unu pesu
po cussos caros fizzos istimados

arrivat sa die 'e sa festa manna
e po su ezzu est s'ora 'e sa partenzia
est usanzia e muda est sa cussenzia
de otto fizzos in s'or'e sa gianna

tiu Pedru est sezzidu in su lettu
est prontu po s'ultima dimora
e ischinde chi est bennida s'ora
si los abbrazzat tottu cun affettu

unu de sos prus fortes est Gavinu
e toccad a issu a che lu leare
si lu carrigat sena faeddare
e pianu si poned in caminu

pois de duas oras de tantu penare
poggiat su ezzu sutta unu pirastu
e si sezzid in subra unu crastu
po poder appena riposare

lentu su ezzu sinde pesat reu
e narada in tonu isconsoladu
in cussa pedra b'appo riposadu
cando c'happo leadu a babbu meu

De annos Pedru ndat coladu chentu
ca cuss'usanzia fora c'han bogadu
e i su crastu nieddu b'est restadu
po esser a sos giovanos de ammentu!

Renzo Rosa (Scano)

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!