Spera de atongi
de Marinella Sestu

A mengianeddu
s'aria mi fueddat de atongiu
de unu atongiu druci
chi si allonghiat
in is tretus e in is moris prus asseliaus
in s’erba spratta a manta e in is fustigus
in is arroccas mudas cara a soli.
Totu est atongiu
ma no est tristesa.
In brazzus baddadinus
de matas chietas
giogant i' follas a si sanziai a susu e a basciu
fìntzas a liscinai palas a terra
in corettas impressias de aqua e perdas
chi ddas limpiat
de bentu a pimpiralla.
Totu est atongiu
ma no est tristesa.
Is pensamentus
stiddiant in fundu a s'anima
in s'ora chi lompit a traballu
in custa vida ‘e oindì
chi no est vida
puru una spera 'e atongiu est sienda.

2° Premio al XXIII Concorso di poesia “Culleziu” di Sassari