Sos ses Sacramentos
di Anghelu de sa Niéra

Cando naschent sos piseddos
in peccadu originale
pro li dare grascia 'e Deus
los devimus batijare,

Cando si faghent pitzinnos
cun sa prima Cumunione
cun Cristos in Sacramentu
ammanizamus su sermone.

A sos doighi o bindigh'annos
retzint s'Ispiridu Santu
chi su mundu movet totu
chena fagher’abulotu.

Prima chi sa gioventura
si che 'olet che i su 'entu
b'est s'isposu cun s' isposa
chi si faghent giuramentu
innanti a Deus e a una rosa.

Cando morit su cristianu
siat betzu siat bajanu
già b'est s'ozu 'e sos malaidos
pro mi los sanare in totu
o lu dare a Santu Pedru
a lu giùghere a inghiriotu
a s'Inferru, a Purgadoriu
o a su lughente Chelu.

Che.i su 'entu passat totu
ca s'omine est che i sa foza
chi fiorit in beranu
in istiu faghet su ballu
in atunzu si che 'olat
in s'ierru s'inchigollat.