Sos Neppodeddos

Su fruttu de s’amore meu e Nina
A fattu nidu cun frogheddas d’oro
E binda postu inintro cun decoro
Calchi mascrittu cun calchi femmina
Est poveretta e s’intende renina
Affranzada ‘e su caldi affettu issopo

Isperanzosa e timorata e Deu
Los ‘arri d’amore cun passenzia
Lis dividi su pagu e da credenzia
Ch’est serena, felice chena anneu
E si confidada in s’azzudu meu
Est lode a sa Divina Provvidenzia

E deo estidu e braga, fittianu
Mi sin brilla sos ojos che isteddos
Bagheri, ca sos chimbe nepodeddos
Aspettan sutta domo su manzanu
Cun borsas, borsitta e zaineddos
Los accumpanzo tentos a manu

A s’iscola, a s’asilo, a passizzu
No ispassessiau ma cuntentu
Ca nanchi lu depear pro ammentu
chi han tottus de mie s’assimizzu
non pro chimbe, ma s’esseran chentu
nde deppo tenner d’atteros disizu
cras ana esser a binchida a pare
pro non bider s’issoro nonnu istraccu
m’ana ponne forzudu unu teracu
in sa inza, in s’ortu a lu marrare
e in poltrona, giornale e tabaccu
man’accudire pro mi coccolare

e si nanchi cun nonna a bezzu enzo
mi torrana s’affettu chi li stenzo

Salvatore Ladu

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!