Sos assazadores

Bufant chena s’apretu e a piotu
atzertande si est bramidu alimentu,
e non refuzos de s’ arcanu imbentu
cun sabores fragosos de decotu.

Non los intzegat mischinu avvolotu,
si movent assazande cun assentu,
proite su manizu a passu lentu
sortit afficos de tenner a notu.

Cando jughent tirazu a cumprimentu,
appuntant in paperi sos inditos
e cun sintzera istima dant cossizos.

Imparu e ghia pro babos e fizos.
Da Soberanu ant esser beneitos,
subra s’artare pro divinu ammentu.

Giovanni Antioco Mura
Ilartzi, su 21 ’e santuaine 2005

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!