Sonniu a s’imbesse …
di Gigi Angeli

Sa terra istruttinada fora ‘e logu
pariat pro una fria ammasedada;
cumprid’aiat ! … ma in s’appasigada
una muntagna ‘e mare a infogu

“su mundu” chinghet in s’isciùmiada …
cavaccat tottu e ischidat a fogu
“s’attomicu”, chi luat nessi a jogu
sa vida da’ sa morte revudada;

e in s’iscutta nd’est solu accumassu
de domos, lotzo, umpare a cristianos
in arriolu ‘e diesilla fattu ! …

chelfidu aio peri in cuddu zassu
su degogliu chi dassat chenza manos
bistad’asserede unu sonniu isbrattu ! …

unu sonniu a s’imbesse:
suladu solu in “undas” de beranos.

20.03.2011

Premiata al “ Premio Logudoro (Ozieri) 2011” con menzione speciale della giuria