Situ e siddadu (Sito e tesoro)
di Francesco Masia

Cara Rosalba onorada e istimada amiga mia
un'abbratzu dae custas rigas ti lu mando
cà dae cando appo subidu ischemia
custu coro pius non lu cumando

dae tres dies in conca lu giughia
e cussu dae pettus ti lu raccumando
de lu faghere tue dae parte mia
cà forte ringraziamentu bi lu mando

non nde fio drommende dae tando
cà appo idu de babbu tou poesia
in d'unu situ lughente e apprezziadu
de propriedade e gestidu dae Luisi Ladu!