Sighi ‘ogni die…
de
Giovanni Maria Dettori

(a Piaghe, pro sa leàda ‘e cadrea mia)

“Piaghe hat unu bellu panorama”
t’hat già cantadu Contene Gavinu.
Deo ti canto: “Ses unu giardinu
ch’hat de fide e suore antiga fama.

Rosas e lizos tessen in sa trama
colores d’unu lùghidu destinu:
Giuanne Ispanu, geniu attarzinu,
nd’hat atzesu s’istorica fiama.

Ti canto cun sas laras de incantu,
pro s’amore chi brotat in sas venas,
ca, in parte, ti so pastore nou.

Sighi, ‘ogni die, in cuss’impreu santu:
bèlidas d’amas, ispigas pienas,
telarzos d’oro sun lugore tou,

cun poeticas sardas cantilenas…!”

Piaghe, vintiduos ‘e nadale 1983