SIENDA (pro sa morte de)

Dae Pizzinnos

Sa mamidda saniete de vida
Si este arressa in tuvos caminos
Sas lavras no suzzan crabigos
A pustis d'esserede naschida

No este naschina una sienda
Ma ruta este serente a su cannedu
De selenu sa carena iffusta'ada
No chircat prus titta cand'es famidu

A cara a terra chin tempus rupida
Iffusta de allambrios de lentore
Serente a cussu cannedu b'ada
Su posidu costuidu in s'iscurore

No la potede sa mama attire a sinu
O sos suos gralios intendere
No resessidi prusu all'apporrire
Su latte sa vida pro cuntinu

Cale este cussu lughidu isteddu
Noadile in su chelu pesadu
Chi a b'idu s'ispera isfidiada
Isermorende cun sa lampizzada

Puit'este chin cussa lughe fritta
Abbarrasa appiccadu in su nudda
No ides in sa pedde cussa tudda
Su dolu de sa mama poverita

No ides sas fertas issambenadas
Chi guziana subra a sa zente
E falada in donzi pennente
Toccheddada a sas domos tancadas

Pregontende azzigu de accunortu
Unu bonzolu umbe l'aggoglire
No reventada solu sambene luttu
E de sa morte si nde acchèdere

O ides solu su latte galadu
In lavras , appena appena suzzadu
De su pizzinnu chi este drommende
In su cannedu in die avveschende

Ma dai lugore a cussa perca
Umbe ana istrintu unu pizzinnu
In bator tabicos chena carignu
Lassende a sa mama una ferta.

Gianne Chessa (29-01-04=04-02-04)
larentufois@tiscali.it

Giuanne Chessa de Torpè Fizzu e Zoseppe Chessa e nebode de Larentu Chessa Fois

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!