Si podio
de Michele Podda


Podende isterrer carchi chistione
cun cuddos chi sa vida a moda issoro
la sun currende, e de prata e d’oro
tenen annos de vida unu muntone
e non si nd’istan de betare isprone
cuntentos de s’ispera ch’an in coro,
non timio sa trista cuncruida
de sos urtimos annos de sa vida.

Ca si m’esseren ascurtadu appena
in s’intre chi sun issos intertesos
a bortulare mundu, che inchesos
dimonios bessidos de cadena
e de podere no lis siccat bena
e non s’istana frimos mancu presos,
non m’iat esser tando un’ifronzada
de sos annos de vida s’acabbada.

Si un’iscuta mi dan auditu
brincande da una a s’atera carrela
cun sa conca pigada a bentu in bela
molinande a donz’ala che muschitu,
e mi nde retzin cussizu e inditu
de su chi fiat s’antiga pandela
non dio tenner pessamentos mannos
po lassare sa vida in pagos annos.

Ca si po pagu mi ponen in mente
e retzin contos de sardos antigos
cumente fian tra issos amigos
bene tratados cun atera zente
rispetados inoghe e in continente
tostos e fortes cun sos inimigos
non nde di’aer tentu timoria
de la serrare custa vida mia.