SI PESSO A TIE
(Amerigo Vespuci)

Ite bellu su t'idere ancorada
In su molu Ichnusa a prua ritta
In sa poppa pro essere ammirada
A caratterese d'oro as'un'iscritta
Postu su die chi t'an battizzada
In d'unu cantieri e beneitta
Fam'ada e gloria su lumene tou
Cando iscoperisi unu mundu nou

Poi chin portu t'an bella ammirada
Pro s'orgogliu de chie ti cumanda
Mollas trinchetto, maestra cun randa
Diritta in cudd'immensu illacanadu
Mare chi milli oltas as sulcadu
Cun bentos de bolina o larga banda
E a mie lassande pro cuntentu
Saporidos ricordo de ammentu

Pessendedi mi torran de piseddu
Sas nottes de incantu a una una
Cando a ponente calai sa luna
D'oriente sa naschida un'isteddu
Tando li conto a calchi nepodeddu
Sa grascia 'e sa bionde e de sa bruna
Sas promissas d'amore e de cunfortu
Validas vinzas a s'ateru portu

Cando su sole est prontu a si misciare
Tra chelu e mare e s'atristi s'aera
Seschentos che istatua 'e chera
T'offerin s'altu onore militare
Marineri est sa tua bandiera
E simbolu pro chie andada in mare
Oje de dommo in s'angulu prus bellu
T'appo pintada e fattu unu modellu

Su t'aere ammiradu un'ora sola
Legge m'as fattu su libru 'e sa vida
Calc'ora trista e calc'ora dechida
A cantos che a mie as fattu iscola
Chie de cussos manca m'addolora
De custu sognu bellu una verida
Sas velas tuas gonfias de ventu
Est bisu in custu agreste Gennargentu.

Salvatore Ladu

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!