Si lu podia
de Mimmia Soro

A Luisi Ladu

Si lu podia accaddu d’una nue
O che puzone a Bolotana olare
personalmente pro t’augurare
Tottu su bene chi ti bramas tue.

In s’andera ‘e sa vida a pesa e rue
Sessantasett’annos has contadu
Atteros trintatrese frade amadu
Sighi a contare non frimes incue!!!!

Iscrittu lápo in su testamentu
De ti rinnovare d’annu in annu
Cust’umile messaggiu cun onore.

Bastad solu sa firma ‘e su Segnore
Pro podere diventare betzu mannu
E trionfante toccare sos chentu.

Cun affettu Mimmia Soro (Olanda)