Si ch’enis in gita
di Serafino Putzolu

A s’amigu Poeta giuseppe Concas de Bolotana

Peppe dae custa manna capitale
Ti saludo cun tottu su decoro
Ma de té mi domandan puntuale
Sa Madalena cun su Sacru Coro

Nostra Dama sa bella Cattredale
Tra Santu Austinu e Santu Isidoro
S’Eliseu e su palazzu Reale
Cun S’alta Turre a tres istellas d’oro

De custos monumentos de sa zona
Chi visita dogn’annu meda zente
D’és fieru s’istranzu e su Frantzesu

Dogn’unu mi domanda frequente
Ma Peppe s’amigu Bolotanesu
Cando ch’enidi a nos biere in persona
______________________________
E su Sindigu e Parigi pro s’enida
Folzis ti faghene de festa una chida
_____________________________
Comente e sempre ca ses educadu
Saludas a Luisu e a Maria Ladu

Courbevoie 21 D’Ennarzu 2012