Ses annos in penas
de Barore Testoni


Risposta a Pedru Casu, a sa littera imbiada a Barore Testoni su 29 d’’ennarzu de su 1938

1.
Gratzia dottor Casu gentilmente
cheret ischire comente m’agatto,
so ses annos in penas frequente.
2.
Tusciu e catarru bronchiale patto
e intestina infiammatzione,
e cun s’asmagonia mi cumbatto.
3.
Custu non proet peruna pessone,
respirare non lassat ne drommire,
e privat puru sa digestione.
4.
Si Deus gosi cherede a pattire
signal’est chi mi l’appo meritadu,
iss’est padronu de sanar’e bochire.
5.
Chi siat beneitu e laudadu,
si no so dignu d’esser guaridu
chi mi diat passentzia, appo nadu.
6.
Tottu pro mor’’e Deu appo suffridu
e si bi nd’at ancora app’a suffrire,
beneittu cant’ada istabilidu.
7.
Si non poto che primma divertire
cuddos bonos amigos de recreu
ten po forza maggiore cumpatire.
8.
Saludu e vida longa dae Deu
tenzan, de bonu contu s’an pregadu,
cust’est finale s’auguriu meu.
9.
S’in calchi modu apper’eo mancadu
est sugettu a mancare ogni naschidu,
siat pro mor’’e Deu perdonadu.
10.
Mi fit dovere su viver pulidu,
in logu meu e in log’anzenu
sempre so nettu intradu e bessidu.