Ses aintru ‘e mei
de Angelica Piras

Una dì de beranu
sa sorti iat detzìdiu po nosu,
in un bòlidu mi seu intèndia torra a domu
e imoi seus innoi, impari
in custu atòbiu antigu
acapiaus po sa vida.
S’arretumbu de una cantzoni
pispiat e prenit su coru,
t’ apu circau
in dònnia colori
in dònnia profumu
in dònnia arrexoni
ma s’arregordu unfrau de amori
scurcodat dònnia beridadi.
Custas cadenas funt setza tempus,
incingiadas cussa dì de beranu
po arrandai tretus de vida
e fastigiai fueddus unfraus de asulu.
Fait bentu custu bisu scrabionau,
spruinat cadàscius de s’ànima
e si prenint de fueddus allichidius
po dantzai impari a s’arregordu
de cudda pipia cantadora
cun su donu de su spantu,
ses aintru poita ca ses arrastu antigu.
Su bentu si nd’est scidau
arribat bestiu a festa,
sighit s’umbra mia,
dda fùrriat po ddi nai
chi sa vida est spantosa
poita ca profumat ancora
de custa antiga lìngua mai scarèscia

1° premio al concorso letterario: Melodie dell’anima 6° edizione di Uta