Sempre est Nadale

Sempre est Nadale:
in mesu su nie e cotzighina allutta.
In mesu a lagrimas e cantigos
In mesu a ingranzeos appiccados
a s’arvure ricca
subr’a su presepiu poverittu,
in mesu a nuscos de timanza
e fiagu agru de bùlvera,
in mesu a zente instèrrida
e zente
chi non ponet afficu a Tie
chi pelèas e isperas
in donzi frade meu disamparadu.

(Nino Fois)