Sempre Bene
di Giuseppe Concas

Non mi pare beru
ma nde fia fieru
giovaneddu faghinde su massazzu
ca s’economia
fi cussa in bidda mia
cun passione forza e corazzu
ca fit su granariu
Bolotana in custu circondariu.

Cun s’aradu antigu
orzu fae e trigu
e atteras s’ementzas varias
in paris o in serra
comente fit sa terra
sa chi sun pro viver netzessarias
ca bene tribagliada
cun forma a su tempus sempre dada.

Cun tottu sos onores
faghinde sos pastores
puru bravos cun su bestiamene
fit gai sa vida
tribagliu a chida chida
mancu in crisi han passadu famene
ca su Bolotanesu
fina in tempus de gherra si ès diffesu.

In sas biddas de fora
hamos sa fama ancora
nde fini e sunu sempre invidiosos
ca binzas e cuntzados
su bene tribagliados
olivarios bellos fruttuosos
tottu sos terrinos
tentos contu che villas e giardinos.

A manu fin sos mezzos
bene fattos non crezzos
tottu adattos a su chi serviana
ca su bene fattu
onz’unu sodisfattu
a puntinu bene lu faghiana
ei su suore insoro
su chi produida fit tott’oro

ancora s’anzianu
faghet s’ortulanu
ca es peccadu abbandonare s’ortu
massazzos e pastores
za tenides sos motores
non lu lassedas su terrinu incoltu
ca sa terra ti da s’isperanzia
e mai t’hada mancare s’abbundanzia.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!