Segundu viaggiu: Vienna
de Irene Carta

Cust’annu puru
seu andara in gita cun is cumpangius mius,
cussus de s’Universidadi
Cussa de sa terza edadi.
Seus cinquanta
Cinquanta concas, cinquanta berritas
narànt is antigus.
E chini d’olit cotta e chini d’olit crua
narànt sempiri is antigus.
S’aria conditzionaria
Sa cosa ‘e papai
Su postu in sa corriera
Ancora is proprius chistionis.
Sciallorius!
Ma candu s’orgogliu nostru
ant offendiu
femus una boxi sceti.
Contras s’arrogantzia
Sa prepotentzia
Sa mancantzia de arrespettu,
ant fatu naxiri spontanea
sa protesta
e femus unìus.
Contras duus camerieris tostorrudus,
prepotentis, mali modìus
s’at unìu s’apartenentzia a sa propria terra.
Non s’ant imbrolliau
Su palatziu antigu
Su tapetu arrubiu
Is murus pintaus
S’educatzioni est atra cosa.
Cussus camerieris ant arregodai sa dì de oi
E sa genti sarda.