Segretu Amore

Cara fedale mia,
cantu t'hapo amadu
e si l'ischeras cantu támo ancora.
Finas da pizinnia
su coro m'has furadu
che una gentile dea incantadora.
Ma forsis pro destinu
un'ateru caminu
da cuss'amore mi che a giutu fora.
Ma sámore pro te
gelosamente cunservo sempre in me.

Si diada torrare
su passadu,de nou,
custu no fidi istadu unu segretu.
Mi dia imbenujiare
umile a su pè tou
dimandendedi sa manu cun rispettu.
Pro podere umpare
godire e penare
de s'amore sa gioa e s'affettu.
Ma sa vida est gai
chi su passadu no torrada mai.

Cando benzo in vacanza
chi t'incontro in carrela
si m'alteran sos palpitos in coro.
Sa solita eleganza
colorida che mela
cun sos pilos lughidos che oro.
E in cussu momentu
so fieru e cuntentu
e de t´essere amigu mi nde onoro.
E sa tua simpatia
hap´a tenner in coro sempre bia.

Una orta de improvisu
de chejia in su portale
tocchendedi sa manu t´hapo asadu.
Su tou dulze sorrisu
gentil´e cordiale
m´hat che lanza su coro trapassadu.
E nende coment´istas
ambas pibiristas
mirendedi,cummossu hapo abbassadu.
Podese immaginare
sende a duos passos da s´Altare.

Como bezzu e consumadu
da su tribagliu umanu
babbu é battoro fizzas e unu fizu.
Si mi so cunfessadu
cun su coro in manu
no ti diada pesu e ne fastizu.
Ca forsis hasa in coro
un´ateru tesoro
chi a mie no tenede assimizu.
Ma rifleti a sinnu sanu
e pensa chi un´amante c´has lontanu.

Como c´hapo isveladu
custu segretu bene
no cherzo chi nde sias risentida.
Anzis pius de in passadu
allegra ti mantene
godidi sas ricchesas de sa vida.
Ca líschis chi s´amore
este gioia e dolore
e no cujiada mai sa ferida.
Vivat sa libertade
e nos amemus che Sorre cun Frade.

Mimmia Soro (Olanda)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!