Sas tres sorres
di Bachisio Raimondo Basolu

Tres sorres si presumen a resone:
in ricchesa e bellura gridu han dadu.
Pallade si faghen, Venere e Giunone,
ma infines sun Vulcanu afframazadu.
Si pro sorte hazis bidu a Maimone,
cun visu cuntraffattu e brusiadu,
tottas tres han de issu sa figura,
mirade cantu giogat sa natura!

Moro prius nieddu e corpulentu
non parturin sae terras africanas;
in logu no agatto a tott'ammentu
figuras gai bizzarras e istranas,
e pro cantu m'aggiuet su talentu
mai mai las tenzo pro umanas.
Chie cuntemplat sa fisionomia
b'osservat donzi trattu de s'arpia.

Cuddos ch'andades per terra e per mare
nade si nd'hazis bidu un'assimizu:
sa cara tottu cotta e pagu nare,
duos poddighes sa fronte e tottu chizu,
sos ojos, veru ispantu a los mirare,
de zimiga los ornat un'orizu;
gai sas chi si 'antan un'accisu
moven a su disprezziu e a su risu.

De tottas tres in generale est custu
chi las faghet unidas e simìles,
però, in particulare, puru est giustu
chi bos cante comente sun gentiiles.
Mesu preuttida e mesu cotta arrustu,
una cara circundat sos facchiles
e-i sas lanas de conca in galanìa
tottu si ligat cun filosofia. (')

Est sa segunda pius raffinada,
cun mille isconzos in s'oju e in bucca,
sa mama 'e s'Anticristi Annunziada (')
sa mazarza chi narat Santu Luca.
Aiò! cantu paret esaltada,
che in mesu a milli rosas una zucca:
Bellesa veramente supraffina
mesu niedda e mesu merulina.

Sa terza nd'hat regortu bell'e gai
de sas atteras duas pilu e signu.
Chie bene l'osservat narat ahil
Custu est su veru ispiritu malignu!
Cando caminat cun su tai tai
sa coa si manizat a impignu.
Est custa chi si 'antat un'Elena
est de sas filumenas Filumena (').

Ite gustu a las bier tottu unidas
cando si mudan de pontificale!
Tres pupusas, tres aes ispilidas
in formas e in pumas uguales,
tres corcorigras pudidas lanidas
paren troddulende est naturale,
tetteras pazzosende sun tres roccos
cun isciallos, cun fettas e fioccos.

Fuide dae me, tristas lontanas,
ca faghides sas aeras insanas
torradeche, torrade a su pantanu
ischiffosas illudriadas ranas!
Che notturnu vampiru americanu
non bessedas a lughe dae sas tanas,
cun trista forma e alidu fettente
bos fuit de su mundu totta zente.


(') Giochi di parole con i nomi di Sofia, Annunziata e Filomena, delle tre sorelle alla berlina figlie del famoso Pintore