Sardigna terra de incantu
de Antonio Nieddu


Sardigna bella terra de incantu
in mesu mare ti ch’at postu Deu
terra nadia a tie amo tantu
in tempus bellu e in tempus feu
lontanu dae te apo piantu
in sinu tou so in su recreu,
s’est chi lontanu so istadu assai
dae como in poi no ti lasso mai.

In mesu mare che unu monumentu
ti nd’altzas rea mustrende sa cara
in mesu su massìciu Gennargentu
e in su nord cun s’aspru Limbara
perla de sas perlas sa pius rara
chi sa natura in cussideru at tentu,
faghinde in custu globbo largu e tundu
s’isula pius bella de su mundu.

In pius sa natura ti piàtzada
in d’una positzione prodigiosa
su mare a su chintu si ti abbràtzada
comente si ti abbràtzada un’isposa,
su ‘entu sos profumos ch’isbarràtzada
comente e lendechelos da una rosa,
rosa chi sa natura at postu in sinu
de su Mediterràneu giardinu.

Su mare de colore smeraldinu
est bellu in mare una passizada,
zente dae lontanu e dae vicinu
chi la ‘idet, ndi est meravigliada:
dae Santa Teresa a Teulada
paret atraessende unu giardinu.
Chie at visitadu terra e mare
no nde faghet a mancu ‘e che torrare.

E i sa meravigliosa Salighera
cun Portu Conte e i sos areniles
girende in tundu tota sa costera
tzitades, biddas e tantos coiles
cun s’immensu giardinu ‘e Muravera
arantzu e binu ‘onu a bariles.
Chie a la visitare dad’isfogu
s’imbreagat de ‘inu e de su logu.

Dende un’ojada a sa pianura
de sa Nurra e de su Campidanu
e de su nuoresu a s’altura:
aria ‘ona e i su logu sanu,
inue ti est vicinu sa natura
e i sa zente chi at su coro in manu.
Sunu prontos sa janna a ti abbèrrere
sa mesa aparitzada a ti l’istèrrere.

Della Marmora iscritu nd’at sos bantos
ca l’at in dogni prammu atraessada
e de Sardigna sos poetes, tantos
da issos dogni tempus ses cantada
e po sos sardos, che totu sos Santos
ses sa Dea Divina immaculada;
ti càntana, ti àntana e ti onòrana
che una vera Dea ti adòrana.

Daghi mi nde ischido su manzanu
bido de s’aurora su colore:
sas perlas cristallinas de lentore
annùntzian su die solian
Inoghe ch’est eternu su ‘eranu
cun sa campagna chi est sempre in fiore;
est sempre un’isplendore, un’acisu
e de sos Paradisos Paradisu.

In custa terra chi mi est bonigna
so ‘ègnidu sos ojos a los abbèrrede
poi in logos de divèscia insigna
so andadu sos passos a ch’istèrrede
suta su chelu bellu de Sardigna
nàschidu so e morrer tio chèrrede.
Paradisos terrrestes cantos sunu
no la càmbio po logu perunu.

Su 1975