SARDIGNA OSPITALE
di Salvatore Murgia

Naschida cand'est nàschidu su mundu
ses tue, isola sarda, regnu 'e paghe:
ogni gruta, ogni pedra, ogni nuraghe
de istoria antiga dat signale,
ma cantu ses sinzera e ospitale
no si l'ischit niunu ispiegare;
s'est meritu 'e sa terra o de su mare
est segretu antighissimu, profundu.....

Fenicios, ispagnolos e romanos
t'an isfrutada de ogni manera,
ma s'ospitale tua bandiera
podere de la 'inchr no an tentu,
collocada in sa punta 'e Gennargentu,
sìmbulu de onestas conquistas,
sa ben’ennida dat a sos turistas:
emblema de usos nobiles e sanos.

In dogni domo tua noa o 'ezza
o de campagna in sas ruzas pinnetas,
cantos bi nd' 'enin istranzos nd'azzetas:
zente chi mai as bidu ne connotu,
unu bìculu 'e pane b'as pro totu
e cun amore veru bi lis dasa
mancari tue no nd'apas su crasa
intantu a digiunare ses avezza!

Est dote de natura chi possedis
de dare sempre e no rezzire mai,
pro millènnios vìvida ses gai
ma, s' 'enit su destinu cambiadu
e ti torreran totu su ch'as dadu
diventas rica solu 'e s'interessu
e nemmancu in cust'era 'e su progressu
sas connotas usanzias no zedis.

In s'universu intreu, tue ebbia
ischis tratare de custa manera,
de Campidanu a Marghine a Costera
a Caddura, Barbagia e Logudoro
pro s'amigu ogni sardu dat su coro
e che propriu frade lu difendet
ca est sacru s'istranzu in terra mia.

(Macomer)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!