SA VETURA TORRADA
di Mario Sanna

Ja mi nche l’ant torrada sa vetura
Ispozada de roda e bateria..
Su balente, ch’at fatu cussa fura,
Apet in domo sua cussu ebia.

Non tenzat maladia o disaura
Chi martùriu in su letu semper siat
Ma lu facant a pride in clausura
Semper precande a gesu cun maria.

Li facat de domo una tzella frita
Cun d’ unu letu de granitu nudu
Suta una manta de marmaru iscrita.

Apet a prander minestrone ‘e ludu
Cundidu cun zarra iscuisita
Si prenet sa brente a sola e mudu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!