Sa Salude – Sa Ricchesa

Cumpagnas disizadas…

di Angelo Porcheddu (Sa Ricchesa)
e Benito Saba (Sa Salude)

(Sa Salude)
Occannu Benetutti a sa rassigna
de "OTTAVAS CURRENDE" 'ogadu a pizu
at duos temas mannos e disizu
benit de aer ambos in cunsigna
da' sa sorte, preghèndela benigna
ch'a los muntenner apat contivizu,
ca issa sola tenet sa virtude
de cuntzeder RICCHESA CUN SALUDE.

(Sa Ricchesa)
S'ottava ch'asa fattu est chene neu,
ca fàtzile a cumpreder l'hasa resa,
ma penso chi no hapas sa pretesa
d'haer in tottu su cunsensu meu;
ca su ch'in vida a mie dat recreu
e gosu est solamente sa ricchesa
e mi dat issa isvagos e consolu,
boghendemiche da-e dogni orriolu.

(Sa Salude)
Est beru che t'ispassas e ti gosas
e as cun sa ricchesa ogni cunfortu,
ca in su mundu tou est dogni portu
profumadu de lizos e de rosas...
ma derettas non sempre andan sas cosas,
ca fintza in sa ricchesa 'essin a tortu,
prite, si un'ura mala abberit s'àidu,
ti ch'intrat riccu, ma... vives malàidu.

(Sa Ricchesa)
Si de me s'appoderat calchi male,
lassendemi in salude troppu bascia,
prena d'euros pronta b'est sa cascia
sentza tottu su restu 'e capitale,
e mi curo in su mezus ispidale,
ue pro su 'inari faghen... grascia;
e daghi pagu tempus bisto inie
mi torran sa salude che a tie.

(Sa Salude)
Sos temas chi pappamus pari-pari
dognunu nd'at sa parte sua netta,
e si a tie est toccada sa furchetta,
a mie lassa nessi su cucciari,
ca si de sa ricchesa as su 'inari,
so deo chi salude apo cumpleta
e pro totu su bene ch'as in vida
non ti nde tzedo una firchinida.

(Sa Ricchesa)
Sa salude ti lasso totta intrea,
prite a tzeder sos benes non so maccu,
ca da' mere torrare a teraccu,
in prus d'èssere mala est cosa fea;
sétzidu in divanu o in cadrea
deo no mi so 'idu mai istraccu
e si trabagliu b'hat de fagher, tando
sos sanos che a tie 'eo cumando.

(Sa Salude)
Ma d'esser cumandadu so cuntentu
e su trabagliu a mie non dat pena;
antzis sa mente mia est prus serena
e guasi guasi est divertimentu
et est morale e fìsicu s'appentu
chi mi tèmperat ànima e carena;
non sento in su trabagliu sa fadiga,
signu chi sa salude m'est amiga.

(Sa Ricchesa)
Ch'est sa salude importante l'ammitto
e non li do perunu rimpròveru;
ma deo, cando abbojo calchi pòveru,
ch'est pedende calch'euro iscummitto;
e meda boltas dinari nd'impitto
pro benefitziu de calchi ricòveru,
ue sa vida trazan nuda e crua:
non bastat sa salude bella tua.

(Sa Salude)
In su mundu non totu an sa fortuna
de posseder dinari a frundidura,
ma chi' at de salude sa bon'ura
non restat tzertamente a sa dijuna,
ca sa manera chircat opportuna
d''incher dogni contraria conzuntura
e chen'aer ricchesa, cun puntìglia
procurat pane a iss'e a sa famìglia.

(Sa Ricchesa)
Ma sa ricchesa invetze a su contrariu
in mesu a s'abbundàntzia caminat
e chene suerare immagasinat
siendas meda prus de netzessariu;
e sentz'isettu 'e paga, ne salariu
de ogni ben''e Deu issa t'istrinat,
ne fadigare dês in su trabagliu
ponzende sa carena a repentagliu.

(Sa Salude)
De ti 'antare as totu s'interessu,
ma sa presumidura tua est vana:
tota cussa ricchesa, chi est mundana
e sa sorte in sa vida t'at cuntzessu,
si nde faghimus bene su protzessu,
est su ch'at produidu zente sana,
chi supportende istragos e dolore
l'an fatta dende samben e suore.

(Sa Ricchesa)
In sas òberas mannas e antigas,
ch''idimus in famados monumentos
in ue sun iscrittos sos ammentos,
non risultan sos ch'an dadu fadigas,
ma sambenadu e nòmene in sas rigas
b'est de chie hat frunidu sos sustentos:
massim'a tottu in època romana
e in chejas de s'era cristiana.

(Sa Salude)
Si tzitas monumentos de romanos
non poto ismentigare sa salude
de cudd'artista, sende in gioventude
ancora cun sos melmos totu sanos,
a un'òbera apende postu manos
la cheriat cumprire cun virtude,
ma l'at una repente maladia
custrintu a la lassare a mesania.

(Sa Ricchesa)
Ma cussu forsis fit pòveru in canna,
no hat chene ricchesa tentu afficu;
s'invetze fit istadu isse riccu,
tzoccare haiat pòtidu a sa gianna
de calchi professore 'e fama manna,
bonu a sanare dogni melmu siccu
e su ch'hat comintzadu cun talentu
lu podiat battire a cumprimentu.

(Sa Salude)
Su narrer tou est pagu licchittu,
capatze de mi dare solu aggheju,
ca de ogni rejone est a istreju
et est cun dogni lògica in cunflittu,
prite non dan salude in affittu
e pro la comporare non b'at preju
e si la perdes rues in disgrascia,
non servit su 'inari ch'as in cascia.

(Sa Ricchesa)
Tando de sa rejone intro in s'àidu
e àtera proposta ti presento:
deo de sa ricchesa mi cuntento,
c'ancora non so 'etzu ne decàidu
e, fintz'a oe, mancu so malàidu;
pro cussu zente e festas frecuento;
ca mi dat sa ricchesa dogni accisu
e sa vida m'est unu paradisu.

(Sa Salude)
Chi ricchesa divinu est divagu
cussu dae sa mente bogandelu,
ca si no as intesu su Vangelu,
su chi narat 'isculta pagu pagu:
"Podet passare prus cammellu in s'agu
che unu riccu intret in su Chelu".
E ca l'at nadu Cristos, de seguru
istas chene b'intrare tue puru.

(Sa Ricchesa)
Sighende custa amena cuntierra,
su tema ch'hat dognunu lu difendet...
Chi hat bonu sentidu lu cumprendet
ch'est sa ricchesa chi movet sa Terra.
"Est su 'inari ch''inchet ogni gherra":
custa nada est sempre chi s'intendet
e solu sa ricchesa hat podestade
de fagher bene e male in cantidade.

(Sa Salude)
Ma cando naschet una criadura,
prima 'e totu l'abbàidan s'est sana,
e a sa parturente tando dana
de viver in salude sa bon'ura
e gosare diciosa da' s'altura
de sos chent'annos, nìbida e galana;
dispedende s'istrìnghene sas manos,
nend'adiosu e "A nos bider sanos!".


(Sa Ricchesa)
Ma cando naschet una vida noa,
bona l'auguran puru sa fortuna
chi de benes, sa sorte, a sa dijuna
mai la lasset, de s'olvidu in coa,
ma li diat ricchesa a totta proa
sas dies pro gosare a una a una.
E fintzas a chent'annos de 'etzesa
godan tottu SALUDE CUN RICCHESA!

... in custa vida!


(VI Concorso letterario "OTAVAS CURRENDE" a jobas (coppie) – BENETUTTI – 7 dicembre 2009)