Sa rivoluzzioni
de Ottone Bacaredda

De Terraprenu a sa Prazza 'e su trigu
est totu sa zittadi avvolotara;
s'intendit un'ammuinu, unu murigu,
unu buddiri de genti sfainara.

Si bint'is facis grogas che sa gêra
ghettant is ogus ciccidas de fogu,
bessit a pillu un'arrogu 'e bandera:
de boxis malas si prenit su logu.

Zerriant chi no' est manera e si spiliri,
chi no c'est caridari e religioni,
chi troppu seus arroxius de suffriri
e ch'in ci bolit sa rivoluzzioni!

E giai d'ognunu tocca de gorteddu
già si pigat de sanguni s'arrancu...
Heus a biri s'arruina de Casteddu
puit'hanti cresciu sa sparedda a francu.