Sa prima infanzia
di Giuseppe Concas

Sa mama doverosa lu preparada,
appenas su fizzu ficat reu
e chena fagher movimentu feu
a camminare a pianu l’imparada,

e osservande onzi movimentu
chi podet fagher una creatura
abellu, abellu ca tenet paura
ca delicadu est cussu momentu,

Attenta chi su fizzu no hapad male
in su camminare primu iniziu,
versat suore in su sacrifiziu
ca est sambene sou naturale,

a manu tenta a s’asilu nidu
in tempus chi est pius mannittu
de s’iscola materna primu iscrittu
chi est pro sos pizzinos costruidu.

E-i sos mastros cun sas maestrinas
in sas materias preparados sunu
dan calore affettu a d’onzunu,
cun goighittos de varias luttrinas,

sighin de sa cultura su costumene
allegramente giogan tottugantos
sun che angheleddos cun sos santos
e-i s’ambiente li sdat s’abitudine.

A sos chimbe e ses annos a iscola
prima da-e s’asilo preparados
e ormai bene abituados
volentieri andana a sa sola,

e gai sighin su cursu e sa vida
creschene cun su massimu rispettu
e dana isviluppu a s’intelettu,
sighinde de sos mastros sa giuda.

Bolotana, ses de maggiu de su 2007

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!