MODA PO SA NOSTRA PARENTELLA

Bi cheret fozos mannos che linzolos
Si cheres cara Zia chi ti cante
Sa digna onestade ’e sos Putzolos
Ch’in Ardaule an meritu importante.

Cun su tribagliu sa fama an iscrittu
Restat s’onore in su panorama
Dae su mannu finzas a su minore
Cumpattos in sa lotta senza affannu
E cando sa miseria si est connotta
An pigadu tribagliu a sa seria
E tando onestamente trionfadu
S’ispavaldera Ardaulesa zente
S’est agatada un’istante sorpresa
Cando creian sa barca affundada
Tando incue isbagliados si fiana
Ca pius bundante fiat sa funtana.

In Ardaule meritu important’ana
Cun su tribagliu sa fama an iscritu
Importante in Ardaule an meritu
Cun su tribagliu an iscritu sa fama
Restat s’onore in su panorama
Dae su mannu finzas a su minore
Restat in su panorama s’onore
Dae su minore finzas a su mannu
Cumpattos in sa lotta senz’affannu
Cando sa miseria si est connotta
Senz’affannu cumpattos in sa lotta

Cando si est connotta sa miseria
An pigadu su tribagliu a sa seria
E tando onestamente an trionfadu
Su tribagliu a sa seria an pigadu
E tando an trionfadu onestamente
S’ispavaldera zente Ardaulesa
S’est un’istante sorpresa agatada
Cando creiana sa barca affundada
Tando incue isbagliados si fiana
Cando sa barca affundada creiana
Tando incue si fiana isbagliados
Sos Putzolos unidos sun restados
Ca de natura tentu an s’armonia.

Bi chere fozos mannos che linzolos
Si cheres chi ti cante o cara Zia

In Corsica an creadu dinastia
Ca s’onestade bene sempre at dadu
E in su situ bellu de Aullene
Su nomen de Putzolu b’est iscritu
Unu est partidu a su regnu celeste
Su restu cun coraggiu an resistidu
E de Muratellu in su paesaggiu
Su nomen geniale iscritu est bellu
E sa valletta de Pila Canale
S’onestade ogni momentu rispetta
In Ayacciu su distaccamentu
De ogni parte amiru dadu l’ana
Dinastia in Corsica cread’ana
Ca s’onestade bene sempre at dadu
Dinastia in Corsica ana creadu
Ca s’onestade sempre at dadu bene
E in su situ bellu de Aullene
Su nomen de Putzolu b’est iscritu
E de Aullene in su bellu situ

Su nomen de Putzolu iscritu b’este
Unu est partidu a su regnu celeste
Su restu cun coraggiu an resistidu
Unu a su regnu celeste est partidu
Su restu han resistidu cun coraggiu
E de Muratellu in su paesaggiu
Su nomen geniale iscritu est bellu
E in su paesaggiu de Muratellu
Bellu iscritu est su nomen geniale
In sa valletta de Pila Canale
S’onestade dogni momentu rispetta
E de Pila Canale in sa valletta
Rispetta s’onestade ogni momentu
In Ayacciu su distaccamentu
Adempit ogn’istante a su dovere.

Bi chere fozos mannos che linzolos
Cara Zia chi ti cante si cheres

Torinu puru tenet in podere
De sos Putzolos pianta in giardinu
C’an tribagliadu cun fatiga tanta
Onore e vantu oe an meritadu
Ca d’onestade serena an valore
Sa fama ricumpensede ogni pena
E in su Torinesu panorama
Su nomen de Putzolu enzat istesu
Trionfante ognora si mantenzada
Dae sa tarda sera a s’aurora
Cun fratellanza onesta e sincera
In su presente o ignotu futuru
In podere tenet Torinu puru
De sos Putzolos pianta in giardinu
In podere tenet puru Torinu
De sos Putzolos in giardinu pianta
C’an tribagliadu cun fatiga tanta
Onore e vantu oe an meritadu
Ca cun fatiga tanta an tribagliadu

Oe meritadu an vantu e onore
Ca d’onestade serena an valore
Sa fama ricumpenset ogni pena
C’an valore d’onestade serena
Ricumpenset ogni pena sa fama
E in su Torinesu panorama
Su nomen de Putzolu enzat istesu
E in su panorama Torinesu
Su nomen de Putzolu istesu enzat
Trionfante ognora si mantenzat
Da tarda sera finz’a s’aurora
Trionfante si mantenzat ognora
De s’aurora finz’a tarda sera
Cun fratellanza onesta e sincera
Atonzu ierru eranu e istade.

Bi cheret fozos mannos che linzolos
Si cheres cara Zia chi ti cante
De sos Putzolos sa digna onestade.

In sa francesa importante cittade
Sos Putzolos tribaglian e dan resa
In s’importante cittade francesa
Sos Puzolos dan resa e tribagliana
Da s’onestade mai s’isquagliana
Ca est sa menzus cosa a faghet gai
Da s’onestade non s’isquagliana mai
C’a faghet gai est sa menzus cosa
S’unione cumpatta e gloriosa
Est s’isperanza de ogni persone
Sa gloriosa e cumpatta unionwe
Est de ogni terrenu su sorriere
S’isperanza fraterna in custa vida
Arrivederci e a menzus biere
Como sa moda mia ch’est finida.

Parigi, 29.07.1971

Serafino Putzolu

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!