Sa mesu carrela
di Michele Podda

Curtu ch’apan su palu, sos cadderis
si furrian totus a su binchidore
e che l’incòrrian, cuddos prus pazeris,
a currer torra unu tretu minore;
e gasitotu nois bentuleris
pedimus grassias a Deus Sennore:
si nos amitit sa mesu carrela
capassu est chi binchemus sa pandela.

Zesugristu, cussu non m'as a fagher
chi non mi fatas torrare a naschire,
àtera mesu vida de m'annagher
dende consolu a su meu sentire!
No lu creo chi t'at a dispiagher
ca ischis it’est dolu, it’est patire;
mortu dae baranta e una chida
tenzo àteros chimbanta annos de vida.

Non ti naro a mi dare naschimenta
in palatu de conte o de marchese
in frente de reina non m’imbenta
lassa su sennoriu fora ‘e pese
faghe una bona massaja cuntenta
dònali a mie cun àteros sese
duas sorres, bator o chimbe frades,
su chi totus seis o disizades.

Da minore dia contipizare
pro essire unu bonu istudiadu
e pro traballu a ater imparare
o fagher de pastore o avocadu
femina bona de mi cojuare
bene chèrfidu e semper carizadu
e tando a tenner tres o bator fizos
pro dare paghe a totu sos disizos.

A babbu e mama, disizu galanu,
a lis porrire istima e sustentu
a los mantenner in prama ‘e manu
a lis torrare dònnia cuntentu
a lis fagher s’andare semper pranu
a lis intender contos e amentu
a lis istare paris vida vida
a los incorazire in dispedida.

(Segnalazione "Quartucciu 2009")