Sa memoria 'e Fulanu

di Benito Saba (2005)

Ispiju fartzu b'as in sa memoria:
tottu 'ides diváriu, amigu meu,
s'ou ischitzadu cumparet intreu,
sos affeos tuos resultan... gloria!

De cudd'affrontu... nde cantas vittoria,
puru si ses che lépere fuidu...
ello no, fis mastru fattu e finidu
d'assentu e de... móvida provvisória!

Tue ti 'antas chi non fit timória,
ma balia ch'impittas po recreu,
che bravu coghineri s'abuleu...
coghinada ti l'as sa vera istória!

Sas féminas ch'as ápidu fin bellas,
naras tue, sas prendas d'onzi logu.
Tottu las ammentan feas che piogu,
tue... galanas, ermosas, istellas!

Ma de s'iscancu malu, culpa issoro!
Tue, anzone innotzente, non nd'as neghe...
mancari chi fis ránchidu che feghe,
las pretziaias, emmo, pius che oro!

" Disgrasciadas, fin semper arrabiadas..."
Ma si tue cherias cumandare!...
" No, rispondes, cheria... cunsizare...
su chi lis piaghiat, malefadadas! ".

Como solu che cane ses restadu,
" Ma, naras, single est sa moda noa! ".
Gai, ninnende a tie etottu in coa,
cantas, sonas e ballas su passadu

e cosende che trapperi famadu
accontzadu t'as arreu arreu
sas fainas coladas chen'anneu!
D'ammentos frassos ti ses afforradu,

mancu ch'esseres diáulu 'e majarzu...
ma ses ismemoriadu o faularzu?

Benito Saba


Questa poesia ha conseguito la Menzione d'onore al III PREMIU 'E POESIA SARDA - DORGALI - 2005

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!