Sa mariposa
di Paulicu Mossa

1.
Cust’ierru, una notte tempestosa,
Mentres in su brajeri m'iscaldia
Accò una galana mariposa
Intrare a bol’istraccu in domo mia;
Appen'est intro curret fastizosa
A su lumu ch’azzesu bi tenia,
E li ölat in giru attreg'attrega
Che gioghende cun isse a musca-zega...

2.
Eo non li chinn'oju e naro forte:
Mariposa, e addite fis bennida?
Prite contr'a perigulos de morte
Curres gustosa e bolas attrivida?
Si t’isbaglias pro tua mala sorte,
Senz’alas dês restare, e senza vida...
E chi t’isbaglies fazile s'inferit,
Ca chi’amat s’arriscu in isse perit.

3.
Morrer de fogu nd'apo idu arreu,
Gai tue ti salves pro avventura;
Piùs de una sutt’a s'oju meu
B’hat incontradu morte e sepoltura…
Non bides chi chirchende istas recreu
Ue t’ispettat zerta disaura?
Mezus fini una ölta custu giogu,
Ca est malu giogare cun su fogu...

4.
Ma no istat in sè, no hat assentu
Pro chi nerza su ch'est cumbeniente;
Anzis cun piùs raru attrivimentu
A su lumu fatale ölat serente;
Paret chi pro capricciu ater'intentu
No hapat che de morrer o niente;
Paret chi diat, pro s'iscapricciare,
Non ch'una, milli mortes affrontare.

5.
Ahi, fue fue misera! e providi
Cun ala pronta a sa tua salvesa;
Mezzus morrer de famen e de sidi,
Chi non chi restes da-e fogu offesa...
Pro cantu has caru vida a mie ubbidì,
Recuidi piùs che in lestresa;
Ca, s'ancora pro pagu ses testarda,
S'obbedienscia tua est troppu tarda.

6.
Mancu pro cussu sa idea mala
Sighit e sempre in giru ölat e muet;
E tanta de lestresa faghet gala
Ch'addananti addananti a s'oju fuet...
Ma tot'ind'una si brujat un'ala
E moliende a tortu in terra ruet…
A sa ruta si pesat a caddadas
Pro leare su ölu, ma est debbadas.

7.
Alas e francas mattanat invanu;
Musinares'in terra podet solu...
Eo b'accudo e mi la les'in manu
Sullievu a li dare in tantu dolu,
E cun surpresa mia bido ch'ammanu
S'allijat tota e si pesat a bolu,
E in mancu chi naro: ba'in bonora!
Bolat a su balcone e ch'est già fora...

8.
A bolos tales, a vista simile,
Su coro mi riesit de ajubore,
Et: ogn'astru, li nesi, ogni suttile
Aeritta ti currat in favore!
Intro ierru che a mes'abrile
Boghet fozas pro te ogni fiore!
E-i custa chi has fattu ischeddascione
Cantu duras ti servat di lescione!

9.
Goi nende, sa mente cunzentrada
Tenia in su passadu arriscu sou,
Cando mi ölto e fagher sa torrada
Bido sa mariposa da-e nou...
Eppuru paga fit s'ora passada,
Ch'ite siat su fogu fattu hat prou...
Però no iscramentat sa meschina
Fina chi la riduit in chijina.

10.
Issa s'avanzat pàsida ölende
Tra paura e disizos in suspesu:
Bidet su lumu, e subit'urpilende
Che ferit bolos una miz'attesu;
Ma, in s'istante idea cambiende,
Lu rasentat che passat cant'e in mesu;
De arriscos novellos sempre in cazza,
Piùs s'attrivit piùs parat azza!

11.
Ohimè! ch'est de nou essid'a campu
Pro be-i perder s'ultimu respiru...
Tres boltas piùs lestra de su lampu
A su lumu fatale ölat in giru,
E tres boltas pro issa bi hat iscampu,
Sa lestresa li franghet ogni tiru;
M'a sa quarta ölta de insoluta
In su lumu, ohimè! la ïdo ruta...

12.
Andada, andada ses, tando li nesi,
Fina chi sa ruina tua has fattu!...
Cales riprensiones non ti desi
Pro non ruer in tantu disbarattu?
Ma, s'insara sa vida ti salvesi,
Como piùs pro te non b'at riscattu!...
Goi s'iscollat in sa mezus fua
Chie curret continu a testa sua.

13.
Piùs filu non b'at de isperanzia,
Com'est pro te su viver agabbadu;
De no haer in me postu afficcanzia
Accò ite conchistu nde has bogadu!
Tou est s'attrivimentu, s'arroganzia,
Tou su tantu presumer est istadu…
Edducas rassignada mor'incue:
Tue n'd'has sa cajone, pianghe tue.

14.
Issa tando pariat da-e sinu
Mandare custas boghes de piantu:
Ahi! non culpa mia, ma destinu
Senz'ischire paradu mi hat in tantu...
Chi contr'a ogni meu determinu
Su lumu m'attraesit per incantu...
Lastimami, ch'est giustu, o nessi faghe
Chi brigas no intenda e morza in paghe!

15.
Tand'eo: Como abbizadi assunessi
Chi su destinu est su nostru capricciu
Gi'haias ischeddadu in te matessi
Pro ch'iscanseras ogn'atter'impicciu;
Ma tue ses andada essi-per-essi
Presuminde ala pronta e bol'ispicciu,
Fina chi sos ardores de su lumu
Ambas alas t'han fattu a unu fumu,

16.
No lamentes sa sorte chi t'at giutu,
A s'agonia intrepida resisti:
Chie si ch'ëttat in su fogu allutu
Contr'a ogni rajone narat: pisti!
Rimproveru meritas assolutu,
Ca troppu vanitosa e mala fisti...
Mori in paghe però e t'accunnorta;
Pro viver a dellezu innanti morta.

17.
S'alluppiat in custu e, cun vemenzia,
Sa chijina ölesit a s'aera...
Goi male finidu at s'esistenzia
Sa chi fit pagu prima tantu altera! —
Mariposas, leade isperienzia,
Fuide allargu da'ogni lumera...
E-i sa lastimosa mia istoria
Bos tenzat in perpetua timoria.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!