(Cuntrestu inter Conca 'e Napa e Conca 'e Chibudda)

 

Sa limba e su cherveddu

di Benito Saba (2006)

- Sa limba toccat ue dolet dente!
- No est cussu su tema! Ista attentu,
chi già si nd'est riende custa zente:
o ses tontu, o non b'at perunu appentu,
si órrïas che áinu molente!
- No est beru! A cumprender non so lentu:
si b'at dannu in sa 'ucca, su dolore
lu sentit su cherveddu de Bobore...

- Figumorisca! (*) Limba est su fa-e-ddu,
no est buddidu 'onu 'e petta 'ula!
- Pïus bona est sa petta 'e su porcheddu...
Su faeddu... ma tzertu... l'as in bula:
a sa limba li das colpu 'e marteddu
e si cágliat chïeta che sa mula!
- Conca 'e napa! Sa Limba est servidora
de sa Mente chi nd'este sa segnora!

Su Cherveddu a printzípiu fit "intreu"
creende d'esser solu in custu mundu,
ma cando at bidu s'Àteru (... ite feu!...),
at pensadu chi, emmo, in fundu in fundu
podiat cuntrestare chene anneu
invetze de bi li girare in tundu,
ma no ischiat galu faeddare,
cale parte 'e su corpus impittare!

Manos e pes uffanos su servítziu
tando an fattu cun bratzos e cun ancas,
ma s'ispuntada 'e pe' at... unu vitziu...
e sos ciaffos, cun drestas o cun mancas,
a los retzire sun... unu supprítziu!...
Si che fuiat s'Àteru in sas tancas,
arrabïadu: in logu ch'a s'abboju
fit prontu a nde 'ogare a tottu s'oju!

Matessi effettu at fattu s'istumbada
ch'a sa sola at iscuttu, ma pïanu,
su Cherveddu... e, a sa disisperada,
cun su nasu (de conca non fit sanu!)
at proadu una bella arrejonada...
L'est arrividu unu revessu 'e manu
in mutzighile, pro non s'attrivire
de s'accossiare torra, a la finire!

Bínchida l'at sa Limba sa porfia
ca est lestra a si móvere, aggiuada
dae laras e dentes e balia
d'irgutzu e arguene cumbinada.
Daghi istudiadu at... glottologia,
at nadu ma-ma e pap-pa... Adduttorada!
Sa Limba fit... limbuda, non guvarda:
at preferidu, mi', sa limba sarda!

E pro cussu no est 'Testa di Rapa'
chi ti giaman, ma propiu Conca 'e Napa!

- Mi' chi ses calcarende che sa pudda!
E bessimiche, sciò, Conca 'e Chibudda!

Benito Saba(*) "Bobore Figumorisca" (Salvatore Ficodindia) è il personaggio notissimo di una canzone popolare dal contenuto scherzoso.

Questa poesia ha conseguito il PRIMO PREMIO AL CONCORSO DI POESIA E FAVOLA SARDA "ANTONINO PABA" - V EDIZ. - GIAVE - 2006

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!