Sa crappa de Nanneddu
di Luigino Becconi


Una crappa Nanneddu possediat
Ne troppu manna, mancu minoredda
Fit media e in palas portaiat
Cantu sa man’una macra niedda

A manzanu e a sero la murghiat,
li daiat de latte una padedda.
Che i sa crappa sua naraiat:
no si nd’agattad’in per’una ghedda.

Ma una die sola l’hat lassada
Senza nde fagher contu de sa fura
Tantu già fit da tottus rispettadu;

su sero pro la murgher l’at chircada
ma l’est andada male sa murtura
e a padedd’in manos ch’est restadu

1996