Sa Ezzesa e sos Dolores
di Serafino Putzolu

A unu Amigu Lontanu

Non sias caru tristu ne airadu
Nande ch’imbezzas cun affannu e pena
L’isco chi duru e meda às tribagliadu
In terra Sarda e in terra antzena

Sos annos passana ti sese imbezzadu
E como às cun dolores sa carena
E che credente a Lurdes às pregadu
Cun Santa Caderina de de Siena

Cando las pregas ti pones coraggiu
Pro sighire sa ezzesa sena nue
Che bonu isperanzosu cristianu

Ma su chi time dogn’essere umanu
De de custu mundu lischis in tottue
Es cudda istrada e s’ultimu viaggiu
__________________________________
Ma prima e biere sas Tancas de Deus
Iscas chi sempre Amigos Bonos seus


Courbevoie Francia Lampadas 2012