Sa etza nave mia
de Salvatore Ladu

Tristu su sero, isteddos da s'aera
mi lagrimant in coro malumore.
Ca senza tumba, dolu, ne calore
suta custa frassada e chen"ispera
Tana affunada che cando in galera
sa 'etza nave mia. Ite dolore!
Solu s'ocru marinu(1) atzinnat tristu
paret pedinde dolu a Zesu Gristu.

Si puru a tie mustro risu in lara
e mi cunfìdo che fidele amante,
bella che sole! Sa prus elegante
ses istada pro mè, ses beru nara?
S'unda salia m'at frunzidu in cara
a sa carena tua simizante,
cando a caddu a s'unda e deo a tie
bid'amus nascher e morrer sa die.

Andande a s'arza e fala in mare apertu
fin semper' issas chi ti ballaiant
caentes libeciadas t'ispinghiant
Grecu e Levante poninde cussertu
a sos bentos de mare e de desertu
sos mustazzos de prua rispondiant.
Chi est ch'in cussu poju t'at ligada
sola che fera, totu ruinzada?

Soas chi ti cherent morta e sepultada
nò ischint chie ses e non nd'ant pena
naralis de sos cantos de sirena
chi m'ant ischidu in sa nott'isteddada
e sa luna cumpanza innamorada
artuddavat su pilu in sa carena.
Como sun totu contos de contare
pintande a tie in su pasidu mare.


(l)Faro all'ingresso del porto

Segundu Premiu - Premiu de Poesia "S'Iscareu" - Frussio 2015