Sa Duda
di Giovanna Maria Lai Dettori

A un “ bambino di strada” che non c’è più

Fisti inoghe, imbattiladu de isettu,
chertorende imberrios de mama,
in sas nottes bestidas de iza,
attatu de famine e ispera,
e pro assacarru un ammuntu de bisos.

Fisti inoghe chirchende meighina
pro su colore diversu ‘e sa sorte,
morighende fogarones de tuddu,
e saighende unu mare ‘e trumentu.

Fisti inoghe, cun su disizu antigoriu
illattadu in francadas de appittu,
disterradu in su funguttu ‘e su coro.

Fisti…..

Ses inoghe, in su corcadorzu fittianu
chi fidele t’at ninnadu su dolu,
cun sos ojos abertos a chelu,
cussu chelu chi no est istadu mai tou,
sa luna chi no t’at dadu mai cara,
e sos isteddos chi pro anzenos lughian.

Ses inoghe cun su risu pitzinnu
arressu in incrippiduras de anneu.

Fisti inoghe…..

E no t’apo potidu aggiuare….

…..O no apo cherfidu?