Sa domo noba ei sa bezza
di Franceschino Satta

In d’unu appartamentu
d’unu bette palattu
chin su zuffu in sas nues
isto galu a supuzu
chin s’alinu pesante
pintandemi pantarmas chi una die,
in s’ antica dommitta,
fatta ’e bolos d ‘amore,
tra risos e peleas,
mi daban s’accunnortu
in su rennu prus bellu ’e custa terra.
Fin una dommittedda
tottu fatta a s’antica.
Una bella cuchina
chin su fuchile in mesu,
accurzu a s’apposentu.
Su passadissu friscu
chin sa brocchitta ’e terra
d’abba ’e sa "Funtanedda".
Un’iscaledda lestra
chin d’unu pattieddu
alligru e contularju.
Sa corte semper netta.
Su puttu. Sa pastera.
Un’argustu. Su carru.
Sa loza. Unu jubittu.
Unu babizzoneddu morto ’e frittu
chin su cùccuru prenu
de linna ’e ramu, sicca, isseperada
in sas costas agrestes de su « Monte ».
E pro jocare tottu sa crialla,
innedda dae s’istrada,
una banzicallera azocazzada.
Ei sa zente? Ah, sa zente fit galana!
Fit bona e premurosa. Sos bichinos…
unu mazzule ’e rosas.
Issos fin sos amicos,
issos fin sos parentes
chi dividian penas e recreu ;
chi ti daban su coro
patinde sas matessis cuntierras.
Tando sa dommo abberu fit su nidu
de sos affettos beros ; fit s’artare
d’una bida sufferta chin amore.
Inibe, in cussu nidu,
chin sa frunza ’e s’incantu,
in mesu a tantu affettu
profundu chei sas benas de su coro,
fravicabo, chin s’anima a toccheddu,
casteddos, isperanzias, sonnios d’oro.
Atteros tempos… Commo
sa dommo est bella, manna,
prena ’e trastos modernos.
chin cassettas istranas chi faveddan
e chi ti fachen bier milli cosas;
ma bi mancat s’affettu, su respiru
chi santificabat s’anima in sa terra.
Su tempus chin sos gustos libertinos,
hat postu luba a cada sentimentu
che nemicu ribale.
Ei su bentu, chin s’astragu ’e su male,
garrigu ’e prepotenzia,
hat sortu sos disizos
chi fachen bella e cara s’esistenzia.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!