Sa Dispedida
di Tonino Fancello

Poesia dedicata a Francesco Merù

Galu valores moffene che canna
moffen’a bentu chillian in s’aera
unu sentidu de astula braghera
paret muttinde torra a boche manna.

Ippi irvettande‘alu unu carinnu
unu saludu imbertu da-e Milanu
ma puntu mat’a istillu chin sa manu
su tempus ch’it porrindemi su sinnu.

Unu luna de piche in mesu esta
iscuricande in bratzos de sa sorte
chin sos rajos iffustos de sa morte
fit zirande una lantia che tempesta.

A irgramios un’istria a biccu vertu
in costas d’una jaca s’impuddile
e canes ritzos ritzos in quile
a zarulos de vronte a campu apertu.

Bentos de travuntana e de traschia
sulana fritta sa cara‘e sa vronte
a filu tamban forte in s’orizonte
sas campanas prus rudes d’agonia.

Chentu chimeras in sa losa tua
fadadu tan che mastru su mementu
e precos de rosarios tra su entu
si son’isortos chin s’anima a cua.

Pintores de su chelu ti tinghian
cristallos a funtanas de maghias
e riflessos de rimas de poesias
in s’arcu ‘e s’orizonte ti ninnian.

Oje chirco un’amicu caru inoche
chi mi tinghiat de oro cad’idea
custu dolore mancu s’istadea
lu pesat ca lu prango chin sa oche.

A toccos de balente in mes’iscuru
ispronat cada vrina su ponente
su saludu mundanu a custa zente
ar dadu chin s’estremu de sicuru.

Inoche so-e ocannu amicu miu
a tesse custa grobe in su telarzu
che fera in fritta notte de frearzu
t’intendo in cussa…losa…affritturiu.

Primo premio-sez rima Ossi-2010