Sa crisi
de Vanna Flore


Bombas, furtos e rapina
han portadu a sa rughina,
est sa crisi hana nadu
su trabagliu no han dadu.


_____So aberu disperadu
_____Su guvernu ha disertadu.


A istudiare so andhadu
cun sa lode laureadu,
s’impiegu m’han negadu
nisciunu m’ha raccumandadu.


_____So aberu disperadu
_____Su guvernu ha disertadu.


Né fizzos, né muzere

podo prus cuverrenare,
oje non m’hana istipendiadu
recatu no hapo comporadu.


_____So aberu disperadu
_____Su guvernu ha disertadu.


S’imposta no hapo pagadu
sos benes hana sequestradu,
poveru so torradu
sa banca no m’hada aggiudadu.


_____So aberu disperadu
_____Su guvernu ha disertadu.


A iscola so andhaha
su dinare non bastavada,
a domo so torrada
in coro isconsolada.


_____So aberu disperadu
_____Su guvernu ha disertadu.


S’affittu no hapo consignadu
so istadu isfrattadu,
chene allozzu m’han lassadu
abusivu so intradu.


_____So aberu disperadu
_____Su guvernu ha disertadu.


Pro essere ascurtadu
unu mese hapo jeunadu,
a s’uspidale m’han ricoveradu
operaiu so malassortadu.


_____So aberu disperadu
_____Su guvernu ha disertadu.


Chene pane, né isettu
prango sa notte in su lettu,
postu inbanu hapo chircadu
non m’hana collocadu.


_____So aberu disperadu
_____Su guvernu ha disertadu.


Cada die a dimostrare
die, die a protestare,
nisciunu m’hada ascurtada
hapo a morrere cassintegrada.


_____So aberu disperadu
_____Su guvernu ha disertadu.


Artigianu so istadu
sa crisi m’hada affogadu,
sa buttega hapo serradu
a campusantu so faladu.


_____So aberu disperadu
_____Su guvernu ha disertadu.


Oje m’hana licenziadu
a una turre so arziadu,
su mundu hapo salutadu
a domo non so torradu.


_____So aberu disperadu
_____Su guvernu ha disertadu.