Sa cosa prus bella
de Juanne Villa

In s’empirèu donzi istilla est frore
E cresche' chin amore attu a colostra
Dinco bi ne rughet in terra nostra
Cheschet a latte 'e colostra attu amore
In s’empirèu bi creschen sos litzos
Pro sa bellesa 'e su Regnu Divinu
In terra nostra bi naschi' continu
Sa cosa prus bella chi sun sos itzos