Sa cantica de s’inferru de domo comunale (1)
di Mario Sanna

Sa de deche pesadas

A s’Assessore nobu unu cussizu
Su diretore betzu cheret dare
Nendeli chi ponzat cuntipizu

S’iscola, chi fit sua, a bisitare
Ca est bisonzu chi si rendat contu
Ch‘est tempus como de la forestare,

Pustis ch’issu suportadu at s’afrontu
Bidende isfatu su traballu sou.
Nùgorambiente at bintu su cunfrontu

In su padente chi prantadu a nou
Cheriat in s’istiu isfenadu.
Cussu sotziu l’at dadu bonu prou

Secande su fenu isvilupadu
Chi sas piantas cuzicaiat totu,
Cun s’erba frisca custas nch’at messadu.

Bonu prode li facat s’abolotu
Chi at pesadu s’issoro mandronia:
Pejus dannu non s’esseret conotu!

Cussa zente de pessima zenia
In galera nche cheret sepellida
IscontEnde su dannu in presonia

E cun sos dirizentes reunida
Andent a imparare s’arte zusta,
Si nono a s’arga nche siat frundida.

Disaura manna est istada custa
Bi depet rimediare s’assessore
Pro si balanzare fama augusta

E manna de s’ambiente protetore.
Su bichinadu li pedit cumpletu
Chi torret a s’iscola s’isplendore.

Cuss’ispedìssiu torret locu netu
Cun sos arbores in su tretu zustu
Ca meritat sa corte su rispetu.

Cun su zardinu in s’istiu infustu
Chi facat cada pianta isvilupare
Cun piacere ‘e sa zente e bonu gustu.


Non timat de nch’ispender su dinare,
Bastat chi tenzat bonas sas ideas,
Ponzat zente capassa ‘e la marrare,

Sa Forestale li dat sas taleas
Bellos arbore de onzi colore
A sa Comuna non li dat peleas.

Mamas e babos cun fizu minore
Sunt prontos a li dare bonu azudu
Su fàdicu non timent nen sudore.

No ispendet nemancu mesu iscudu
Pro bi pònner un’ordine ‘e ozastru
D’èliche in iberru mai nudu.

Predichina non b’at e mancu castru
De riu bi printzipiat una bena
Chi suta ‘e iscola est fatende disastru.

Prezisu est de bi ponner sa cadena
Forte e rude de radichina ‘e salìche
Ch’ingurtat totu s’aba in sa carena.

A costazos bi prantent calarìche
E unu fustiarbore a pinnone
Totus afurriados dae tamarìche.

Bella figura fachet su lidone
Cun matas de chessa peri ‘e colostru
Bi diat pascher puru carchi anzone.

Su rubinete su bichinu bostru
A tempus suo l’aiat collocadu
Pro ch’abet s’ortu su bidello nostru.

S’assessore ‘e s’iscola ingarrigadu
Chi siet informadu est de dovere,
cun isse siet totu cuncordadu

Li siet cuntzessu, si nd’at piachere,
Chi lu preparet bellu su disinnu
De totu su zardinu ca nd’est mere.

Si mutat pro azudu unu pitzinnu
Chi li diat luchente su colore
Chene brincare ne fozu ne sinnu.

Ma si lu cheret pìnnicu s’onore
Lu dassamus chi totu facat issu.
De arrampu non lu contat ch’est pintore!?

Da chi totu su prozetu est prefissu
Cheret un’ispuntinu preparadu
Cun peta ‘e porcheddu in s’ispidu fissu

A pustis su traballu terminadu
Cun pitzinnos mastros mama e babu
Siet a prander totu cussumadu.

S’assessore cara diet cun grabu
Chi cada pianta crescat sana e manna
Non facat che s’antica mal’acabu.

Cantent a sa Comuna totu osanna
Ismentichende cuddu malu imbentu
“chi s’intellighentzia l’at petzi sa janna”

Siet onz’assessore prus cuntentu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!