S’Emigradu est che sa Rondinella
de Serafino Putzolu

A sos Amigos Luisu Ladu e Maria Moretti de Bolotana

A Nostra Dama e sa Piazza Stella
Su Sacru Coro 'e Santu Pasquale
Amos lassadu in Parigi sa bella
Leggendaria e famosa capitale

Ca S’emigradu est che sa Rondinella
Si podet torra sempre a sa natale
Como de Ardaule ogni carrella
Nos visitamos cun coro e morale

Sende de nou in sa terra nadia
A battroghentos bintunu 'e su mare
Cun sos incantos Naturales suos

Bos cherimos de Coro saludare
Caros Amigos Luisu e Maria
Cun istima fraterna a tottu as duos
_____________________________

E a Peppe Concas poeta 'e trofeu
Saludada Ardaule tottu intreu

Ardaule su 9/06/2013